Wednesday, September 16, 2020

Hasini and Avyukths Sanskriti Youtube Channel Launched

Basic Sanskrit Slokas/Prayers:

 Ganesha 

shuklAmbara- dharam vishnum

shashivarnam chatur bhujam

prasanna vadanam DhyAyet

sarva Vighnopa ShAntaye


vakra tunda mahAkAya

koti surya (surya koti) sama prabha

Nirvighnam kurumay deva

sarva kAryeshu sarvadA


Guru 

gurur brahma gurur vishnuhu

gurur devo maheshvaraha

gurussAkshAt para brahma

tasmai sri gurave namaha


akhanda mandalAkAram

vyAptam yena charAcharam

tatpadam darshitam yena

tasmai srE gurave namaha


Raghavendra 

PoojyAya rAghavendrAya

satya dharma ratAya cha

BhajatAm kalpavrikshAya

namatAm kAmadhenave


Adi shankara

shruthi smrithi purAnAnAm

Alayam karunAlayam

namAmi bhagavatpAdam

shankaram lOka shankaram


Saraswathi 

Saraswathi namasthubhyam

varade kamarUpini

vidyArambham karishyAmi

siddhir bhavatu may sadA


DakshinAmUrthi 

Gurave sarva lOkAnAm

Bhishaje bhavarOginAm

Nidhaye sarva vidyAnAm

dakshinAmUrtaye namaha


HayagrEva

gnyAnAnanda mayam devam

nirmala sphatikAkritim

AdhAram sarva vidyAnAm

hayagrEvam upAsmahey


Vishnu 

sashankha chakram sakirEta kundalam

sapEtha vastram sarasEruhekshanam

sahAra vakshasthala shObhi koustubham

namAmi vishnum sirasA chaturbhujam


Krishna 

KrishnAya vAsudevAya

devakE nandanAya cha

nandagOpa kumArAya

gOvindAya namo namaha


Rama 

srE rAma Chandra charanou sirasA namAmi

srE rAma Chandra charanou vachasA grinAmi

srE rAma Chandra charanou manasA smarAmi

srE rAma Chandra charanou sharnanam prapadye


srE rAma rAma rAmeti

rame rAme mano rAme

sahasra nAma tattulyam

rAma nAma varAnane


NavagrahA 

AdityAyacha SomAya

MangalAya BudhAya Cha

Guru shukrah shanibhyascha

rAhave ketave Namaha


Devi 

Sarva-mangala-mAngalye

shive sarvArtha-sAdhike

sharanye trayambake gauri

nArAyani Namostute


AnnapUrne Sada pUrne

Shankara PrAnavallabhe

gnyAna vairAgya sidhyartham

bhikshAm Dehi cha PArvati


Lakshmi 

namastestu mahAmAye

sree peethey surapUjithe

shankha chakra gadA hasthe

mahAlakshmi namOstuthe


Hanuman 

buddhir balam yasho dhairyam

nirbhayatvam arOgatA

ajAdyam vAk patuthvam cha

HanUmath Smaranath Bhaveth


ManOjavam mAruta tulya vegam

jitheyndriyam budhimatAm varishtam

vAtAtmajam vAnara-yUtha-mukhyam

srE rAmadUtam sharanam prapadye

(OR) Sri RamadUtam ShirasA namAmi


Shiva 

mrutyunjayAya rudrAya nElakantAya shambhave

amriteshAya sharvAya mahAdevAya te namaha


bhaktha priyAya tripurAnthakAya

PinAkine dushta harAya nithyam

prathyaksha lElAya manushya loke

Sree vaidyanAthAya namasivAya


Subrahmanya 

shadAnanam chandana lepithAngam

mahOrasam, divya mayUra vAhanam,

rudrasya sUnum sura loka nAtham

brahmanya devam sharanam prapadye