Wednesday, August 13, 2008

ఒషన్ సిటి - కలలతో నిండిన అలలు
ఇ వేగములో మేము సాగిపొతుంటే
ఇ గాలిలో మేము తేలిపొతుంటే
ఎ అలలు మమ్మలిని ఆపలేకుంటే...

ఒషన్ సిటి ఫిల్లి నుంచి రెండు గంటలు ,అట్లాంటిక్ సిటి నుంచి అర గంట దూరంలో వుండే సుందరమయిన సముద్ర తీరం.సుక్రవారం పార్టి నుంచి మేలుకొని ఒషన్ సిటికి బయలుదేరెసరికి మద్యానం రెండు గంటలు అయింది. మంచి ఎండలోబయలుదెరి దారిలో లంచ్ బ్రేక్ తీసుకొని,ఒకటిన్నర గంటలు డ్రైవ్ చేస్తె వచ్చేసింది భే వివ్ జెట్ స్కీస్/బ్యాక్ వాటర్స్.కార్ దిగగానే ఎక్సైట్మెంట్తో క్యమెరా క్లిక్లు మొదలయ్యాయి.ముందె కాల్ చేసి రిసర్వ్ చేసుకొవడం వల్ల 25$ దిస్కౌంట్ ఇచి 55$ కే 1 హవర్ రైడ్ ఇవ్వడంతో అ ఎక్సైట్మెంట్ రెండింతలు అయింది.


టీవిలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్/ప్రికాక్షన్స్ చూపిస్తుంటే అలాగె చెయ్యలని మరీ మరీ అనిపించింది:).జట్-స్కిలో ఎక్కి కూర్చొగానే ఎల స్టార్ట్ చెయ్యాలి ఎల ఆపాలి అని బట్టన్లు చూపించారు. చెతికి ఒ టాగ్ తగిలిచ్చారు ,పొరపాటునో/కావలనొ మనం నీళ్ళలో పడితే,ఇంజిన్ ఆగిపొయి జెట్-స్కి అక్కడె మనకోసం ఎదురు చూస్తుంది.ఇంజిన్ స్టార్ట్ చెసి నెమదిగా పాసింజర్ని గట్టిగా పటుకోమని చెప్తూ ఒక్కసారి వేగం పెంచడంతో ఇంకెముంది 'మెగాలలో తెలిపొమ్మని నుంచి .. గాల్లొ తెలినట్టుందే వరకు పాడెసుకున్నాం:).మొదటి సారి అయిన ప్రవీన్ తన ప్రావిణ్యం చూపించడంతో కసెపు రేసింగ్ వాతావరనం నెలకొంది.నలబై మైల్ల స్పీడ్లో దూసుకుపొతుంటే వాటర్-కేమెరాలో ఫొటోలు తీసుకున్నాము.బయటకి రావలనిపంచలేదు,అందుకే ఎగస్ట్రా రెండు మూడు రౌండ్లు వేసి తీరం చేరాము.

బీచ్కి వెల్దాం అనగానే అందరి మొహలలో మెంటో-ప్లెస్ వెలుగు కనిపిచింది.ఎద్దన్నా ఇష్టమయిన పని చెస్తే త్వరగా ఆకలెస్తుందో ఎంటొ అందరికి బాగ కాలడంతో బొర్డ్ వాక్ ఎక్కగానే ఫూడ్ కోర్ట్-లోకి దూరి పిజాలు,బర్గర్లు అనె బేదం లెకుండా కుమ్మేసాము.చెతిలో కోక్ పటుకుని బీచ్ వైపు నడుస్తూ వుంటే పైన సీగల్స్.వాటికి మన చెతుల్లొ వుండేవన్నీ ఆహారమాఎ.అలలు పిలవడంతో అందరం బీచ్ వైపు పరిగెట్టాము.కెరటాలతో ఆడుకోని తనివితీరా ఫొటోలు తీసుకున్నాము.చొటీ కొనుకున్న పీచు మిఠాయి తింటు మిగత డబ్బులతో అట్లాంటిక్ సిటీకి బయలుదేరాము.

తాజ్ మహల్ కెసినో చేరగనే,నరెందర్ కి ప్రవీన్ రొల్లెట్ అంద్ బ్లాక్ జాక్ నెర్పిస్తువుంటే మెము స్లాట్ మషిన్లో మ అద్రుస్టాన్ని పరిక్షించుకున్నం.ఒక్కసరి వేగస్ చూసాక ఇ కెసినోలు సూపర్ అనిపించకపొయిన నరెన్కి మొదటి సారి కావడంతో మెము వాడితో ఆడుకుంటూ బానే టైంపస్ చెసాము.అక్కడ నుంచి సీసర్స్ ప్యాలస్ కెసినోకి వెల్లి నరేదర్గాడు పార్కింగ్ ఎమౌంట్ గెలవడంతో ఇంక హ్యాప్పీగా ఇంటికి బయలుదెరాము:).ఇంటికి చేరీ కల్లుమూసేసరికి తెలవరిజామున రెండు గంటలు అయింది:).మరువలేని అనూభవం మా మనస్సులొనూ ఫొటోలు కమెరొలోను బందించడంతో మరో టిం ఫిల్లీ ట్రిప్ ముగిసింది.


Related Articles


Florida Part 2:Miami The Paradise


UK Visitor Visa for non US Citizens in USA


Hasinis Day Out


Florida Part 1:Six days in Orlando

Texas:Take 8


F.E.A.R:-Forget Everything And Ride!!


Niagara Falls With West Coast Gang


Little Rock ,Arkansas


Wild Wild West 2


Dance in Delaware


Austin Texas


First Ski


Kerala


Wild Wild West 1


Denver The Mile High City